האתר אינו נתמך בדפדפן זה
אנא שדרגו לדפדפן חדש יותר
chrome firefox explorer safari opera

מדיניות פרטיות של מאגר המידע "מאגר נתוני עיגול לטובה"

אני רוצה להתחיל לעגל

בחר את חברת האשראי שלך

התהליך פשוט וקצר - אורך פחות מדקה

הרשמה לניוזלטר

מדיניות פרטיות של מאגר המידע "מאגר נתוני עיגול לטובה"

עמותת עיגול לטובה (עמותה רשומה מס' 580497873) ("העמותה") הינה בעלת "מאגר נתוני עיגול לטובה".

העמותה מתייחסת בכבוד לפרטיות התורמים אשר הסכימו להצטרף לתכנית התרומות (להלן, "תורמים", ו"תכנית התרומות", בהתאמה). תנאים אלה מפרטים את מדיניות הפרטיות הנהוגה במסגרת תכנית התרומות ובין היתר סוקרים את האופן שבו העמותה משתמשת במידע הנמסר לה על-ידי תורמים. הצטרפותך לתכנית התרומות מעידה גם על הסכמתך למדיניות הגנת פרטיות זו (להלן, "מדיניות הפרטיות"). מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים. מובהר כי מסמך זה והסכמתך לאמור בו מהווים פניה לקבלת מידע ולשימוש בו לפי סעיפים 1 ו-11 לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א-1981.


מסירת פרטים לעמותה או למי מטעמה
במסגרת הרשמתך לתכנית התרומות, תספק לעמותה או למי מטעמה פרטים אישיים שונים. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. לא חלה עליך חובה חוקית למסור לעמותה את המידע, ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך.


מידע שנאסף במהלך תכנית התרומות
במסגרת הצטרפותך לתכנית התרומות אתה מעביר לנו ואנו אוספים את המידע הבא אודותיך: שמך, פרטי קשר (כתובת דוא"ל, טלפון וכד'), מספר תעודת זהות, 4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי , וכמו כן נשמרות אצלנו בקשותיך לגבי זהות יעד התרומה (כל האמור בסעיף זה: "מידע").

 

השימוש במידע
הפרטים שתמסור יישמרו ב"מאגר נתוני עיגול לטובה" של העמותה המתנהל בפנקס מאגרי המידע לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. הצטרפותך לתכנית התרומות מעידה על הסכמתך לאיסוף ועיבוד המידע תחת תנאי מדיניות הפרטיות ועל הסכמתך כי המידע יישמר וינוהל במאגר המידע של העמותה. המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין וכן למטרות המפורטות להלן:

  • ליתן מענה לפניותיך ובקשותיך או ליצירת קשר אתך כשהעמותה סבורה שקיים צורך בכך; מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות חוק הגנת הפרטיות – התשמ"א-1981 וכל דין רלוונטי אחר;
  • לאפשר את רישומך במסגרת תכנית התרומות;
  • לוודא את זהותך ככל שיהיה צורך בכך;
  • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו;
  • לצורך עמידה בהוראות חוק, בהוראות של רשות שיפוטית או של כל רשות מוסמכת אחרת.

 

מסירת מידע לצד שלישי
הצטרפותך לתכנית התרומות מהווה אישור להעברת מידע לחברת האשראי אליה שייך כרטיס האשראי אשר רשמת לתכנית התרומות. יודגש כי המידע לא יעבור לשום גורם נוסף מלבד חברת האשראי, ובכלל זה איננו מועבר גם לעמותות שנבחרו כיעד התרומה.

קבצי "עוגיה"
כחלק מפלטפורמת הרישום לתכנית התרומות אנו משתמשים, בעצמנו או באמצעות צד ג' (למשל Google), בקבצי תמונה או טקסט קטנטנים המוכרים בשם "Cookies" או “Pixels” הנשלחים מהפלטפורמה אל הדפדפן של המשתמש או בצמוד לדוא"ל הנשלח אליך. קבצים אלו מאפשרים לנו לאסוף מידע סטטיסטי על השימוש בפלטפורמה והקשור בה ואינם מאפשרים לשייך את הנתונים המתקבלים מהם אליך – המשתמש. באפשרותך למחוק את הקבצים הללו, או לנטרל את השימוש בהם, באמצעות ההגדרות בדפדפן בו אתה משתמש, ככל שאפשרות שכזו קיימת בדפדפן.

 

אבטחת מידע
במסגרת תכנית התרומות העמותה מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. העמותה מקיימת את נהלי אבטחת המידע המחויבים מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 ומכוח תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז – 2017. עם זאת יש לשים לב שבעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי העמותה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, העמותה לא מתחייבת שהמידע השמור אודותיך במערכותיה יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהן.

 

זכות לעיין במידע, לתקנו או למחקו
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשה בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אם מצאת שהמידע לגביך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות לעמותה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם תהיה עילה לסירוב לבקשה זו, נודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות והינך רשאי לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
פניות כאמור יש להפנות לעמותת עיגול לטובה, בניין פרסיד, הכפר הירוק, רמה"ש 47800

 

שינויים במדיניות הפרטיות
העמותה רשאית לשנות  בכל עת את מדיניות הפרטיות. אנו נעדכן את התורמים בכל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף ארבעה-עשר (14) ימים לאחר שהודעה נמסרה לתורמים; כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף באופן מידי והמשך השתתפותך בתכנית התרומות לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לבטל השתתפותך בתכנית התרומות.